Concierge on Chumby

Julian Schuette from Fraunhofer SIT, Germany has tried Concierge on a Chumby. Instructions on how to build JamVM for this device are here.

With JamVM installed, Concierge runs out of the box.
login as: root
                          ,.....,
                     .rchERQQQQQQQQQQQQQQp:
                .fQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRQQQQQQQQQR
              hQQQQQQQRRRRMMZDEEbb00009999000bEZRQQQ
             QQQQRDb09ppppPPPPXXXXXXXXXXXXXXXXPPPpbZQ:
             QQMbpPXSSSPpppPXXSSSXXXXXXXP99PPXXSSSXP0QQ
            QQ0XSSSShbQQMMQQZPXXXXXXXXPQQRRQQ9PXXXXXpZQ
            :Q9XSSXXhRF   EQpXXXXXXPR   .Q0PXXXXP0Q
            tQPXXXXSZr  ,  tQPXXXXSR    QpXXXXX9Q
            JQPXXXXXQ 7QQQQ, Q9XXXSPQ  QQ  Q9XXXXX0Q
            :QpXXXSPQ  QQQQ  Q9XXXSpQ:   7QPXXXXXbQ
            Q0XXXS9QR    QRPXXXX0MQZ  ,QQpXXXXXXDZ
            RMPXSX9DQQ:  LQQPXXXXXpERQQQQQQ0PXXXXXXQr
            .QpXSXP0ZRQQQQQQZpXXXXXXPp0DMRZ0pXXXXXXSXQ
             QpXXXXP9EMRRRD9PXXXXXXXXXPPPPXXSXXXXXXSPQ
             QpXXXSXPPpppPXSSXXXXXXXXSSSSSSSXXXXXXXSER
            .QPXXXXXSSSSSSSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZR
            RDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSX0Q.
      r9QQQQQQQQQQZpXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0RQQY
    .EQQQQQQQQQRRRRZ0PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPPPP9ERQQQD
  .QQQQQQQRQQRQQQRM9PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhQQQZ990EMQQQ0
 9QQQQQQQQMPtYLrirrrpPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSD: .9QQE99bMRQQ:
 hb.         ZpXXXXXXbQMPXXXXXXXXXXXXXXXXSpEPXXXXX9Q   .QQR00EMQQZ
          DQ9XXSXPRQP ZPXXXXSPQEPXXXXXS9b2RPXXSX9Qf    FQQEbDRQQ
         iQQ9PXXPQQ:  1ZXXXXhZQ iMXXXXSXQ pQpXXX0MQ     :QQQRRQh
        2QR9XXXQQ,  QQPXXXhRF rQPXXXSQ  QDPXXPbQZ      7RQQQ
        .QEPXhbQ:   QQpXXXhQ7  QEXXXS9b   QpXXX9MQ
        QRPSXQD   QQpXXXhQ7  Q9XXXSQ,   2QPXXPbQr
        Q0XpQi   1QpXXSSQL  jQPXXSXQ    QQPXX9QM
        QpMQ    QbXSSPQi   QMXSXS0Q    RQpPpRQ
        QQU    tQpSSEQ    QbXSSSQU     YQD9RM
        Q     QRPpQ0    QbXSSSQ      QQQr
             QMQQ     QMPShQF       :Q
             QQ.      :QpPQb
                     QQQr
                     i


BusyBox v1.6.1 (2008-07-24 11:14:52 PDT) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

chumby:~# cd /mnt/usb
chumby:/mnt/usb# ./java -jar concierge.jar ch.ethz.iks.framework.Framework
---------------------------------------------------------
 Concierge OSGi 1.0.0.RC3 on Linux 2.6.16-csb starting ...
---------------------------------------------------------
restoring profile ch.ethz.iks.framework.Framework
Profile ch.ethz.iks.framework.Framework not found, performing clean start ...
Logger initialized, loglevel is DEBUG
purging storage ...
INSTALLING shell.jar
INSTALLING event-admin.jar
INSTALLING service-tracker.jar
STARTING file:/mnt/usb//shell.jar

Concierge> STARTING file:/mnt/usb//event-admin.jar
STARTING file:/mnt/usb//service-tracker.jar
---------------------------------------------------------
 Framework started in 4.099:957 seconds.
---------------------------------------------------------
bundles
Bundles:
[ 0] (active) System Bundle
[ 1] (active) Concierge Shell
[ 2] (active) EventAdmin Service
[ 3] (resolved) Service Tracker


Concierge>		

Thanks, Julian.